News

31-05-2023

Gunstregeling overdracht familiale vennootschap: de saga gaat verder…

Meer dan tien jaar geleden besliste de Vlaamse regering om een vrijstelling van schenkbelasting (0%) te voorzien voor wie de aandelen van zijn familiale vennootschap zou schenken aan zijn opvolgers. Bovendien werd er in de erfbelasting een vlak en verlaagd tarief van 3% in rechte lijn en tussen partners ingevoerd om de successieschok bij een plots overlijden te milderen. In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Intersentia) nr. 3 van 19 mei 2023 maakt Tim Roovers een stand van zaken op van dit thema. Hij legt ook uit waarop u vandaag moet letten bij het toepassen van deze gunstregeling.

11-05-2023

Aandelenopties: stilzwijgen is aanvaarden

De laatste jaren controleert de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) steeds meer (multinationale) ondernemingen die aan Belgische werknemers zogenaamde ‘equity grants’ toekennen. Recent nam de Brusselse rechtbank van eerste aanleg een belangrijk standpunt in omtrent het belastbaar tijdstip van de equity grant bij uitstek, met name aandelenopties. In FISCAALPRO nr.8 (Larcier) van 27 april 2023 gaan Gertjan Verachtert en Celine Kaura dieper in op deze case.

04-05-2023

Gedeeltelijk abnormale meerwaarde belast

Meerwaarden op aandelen zijn belastingvrij, op voorwaarde dat zij kaderen in een normaal beheer van een privévermogen. De fiscale Administratie tracht aandeelopbrengsten als beroeps- of divers inkomen te taxeren. Recent oordeelde het hof van beroep van Gent dat de verkoop van aandelen niet belastbaar is als beroepsinkomen. Tegelijk staat het hof een gedeelde taxatie als divers inkomen toe. Hoe zit dit precies? Dat leggen Maaike Van Duyse en Gertjan Verachtert uit in Ervaren Bedrijfsleider PRO nr. 2 (Larcier) van 21 april 2023.

24-04-2023

Schenking met voorbehoud vruchtgebruik: positie van langstlevende echtgenoot?

De schenking met voorbehoud van vruchtgebruik heeft diverse voordelen. Als schenker kunt u immers via het vruchtgebruik de inkomsten en een bepaalde mate van controle behouden na de schenking.Hoe kunt u deze bescherming van de langstlevende vruchtgebruiker organiseren? En welke aandachtspunten houdt u het best in uw achterhoofd? In Ervaren Bedrijfsleider PRO nr. 1 (Larcier) van 17 maart 2023 geeft Tim Roovers enkele waardevolle tips.

18-04-2023

Cassatie: witwasmisdrijf niet altijd onverjaarbaar

Belgen met buitenlandse spaartegoeden kennen de problematiek: een bancaire overschrijving van gelden triggert snel de vraag naar de herkomst ervan. Banken maken deze oefening in kader van de zogenaamde witwas-compliance. In november 2022 sprak het Hof van Cassatie (Cass. 15.11.2022) zich uit over de strafrechtelijke kwalificatie van dergelijke bankoverschrijving. Hoewel positief voor de betrokkene, blijft voorzichtigheid geboden. In FISCAALPRO (Larcier) nr. 7 (23 maart 2023) gaan Gertjan Verachtert en Elke Duerinck dieper in op dit thema.

05-04-2023

Verkoop aandelen gevolgd door debt push-down: fiscaal misbruik?

Recent oordeelde het hof van beroep dat de Belgische fiscus de antimisbruikbepaling terecht toepaste om een natuurlijke persoon te belasten op een ‘uitgekeerd dividend’ ten belope van als overtollig gekwalificeerde liquiditeiten van de overgedragen vennootschappen. In FISCAALPRO (Larcier) nr. 6 van 23 februari 2023 geven Gertjan Verachtert en Megi Rroku meer uitleg over deze case.

30-03-2023

Feitelijke verplaatsing Nederlandse ‘stichting administratiekantoor’ kan onbelast

Meerdere ontwikkelingen in het Belgische en Nederlandse (fiscale) landschap kunnen ertoe leiden dat certificaathouders en bestuurders van een Nederlandse STAK overwegen om deze naar België te verhuizen. Het verplaatsen van de zetel van ‘werkelijke’ leiding naar België is dan een optie. In twee recente voorafgaande beslissingen sprak de DVB zich uit over de fiscale gevolgen die hieraan verbonden zijn. In Fiscoloog nr. 470 (31 januari 2023) geven Gertjan Verachtert en Mattias Van de Wygaert meer uitleg over dit onderwerp.

14-03-2023

Generation skipping via levensverzekering

Omwille van de stijgende levensverwachting in onze samenleving, wachten mensen vaak met het overdragen van hun vermogen. Vaak hebben hun kinderen dan zelf al een vermogen opgebouwd. Daarom kan het zinvol zijn om de kleinkinderen te betrekken in successieplanning, ook wel bekend als ‘generation skipping’. In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 20 januari 2023 legt Tim Roovers uit wat belangrijke aandachtspunten en valkuilen zijn bij het gebruik van een levensverzekering in het kader van generation skipping. En hoe zal de fiscus deze levensverzekering onderwerpen aan erfbelasting of successierechten?

09-03-2023

Buitenlands k.i. valt best mee

Welke spelregels hanteert de fiscus bij het toekennen van een kadastraal inkomen (k.i.) aan een buitenlandse woning? Hoe alert moet u als eigenaar zijn om eventueel bezwaar aan te tekenen? In De Standaard van 4 maart 2023 vroeg journaliste Frida Deceunynck het standpunt van collega Bernd Tiebout.

07-02-2023

Auteursrechten: non, non, rien n’a changé…?

Op 22 december 2022 werd in De Kamer het ontwerp van Programmawet aangenomen. Deze wet bevat een update van het fiscale regime van de vergoedingen voor cessie of concessie van auteursrechten. Daarmee komt er een einde aan wekenlang gekibbel omtrent de draagwijdte van het ‘nieuwe’ regime. Of de goedkeuring ook rechtszekerheid inhoudt, moet nog blijken. In Fiscaal PRO (Larcier) van 26 januari 2023 geeft Gertjan Verachtert extra duiding bij deze nieuwe regelgeving.

15-01-2023

Snelle verkoop aandelen: wanneer abnormaal beheer?

In een recent arrest (Gent, 22.03.2022, 2021/AR/306) oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat de snelle doorverkoop van aandelen van een bekende koekjesfabrikant aanleiding geeft tot een abnormaal beheer van een privévermogen. De afwezigheid van enig economisch of financieel risico in hoofde van de belastingplichtige blijkt de doorslag te geven voor de kwalificatie van de meerwaarde als divers inkomen. In Financieel Management PRO (Larcier) van 5 januari 2023 schetsen Gertjan Verachtert en Bernd Tiebout de context.

20-12-2022

Schenken onder voorwaarden?

De schenking blijft het middel bij uitstek om vermogen over te dragen en zo de successiefactuur bij overlijden te drukken. Hierbij is het verstandig om als schenker na te denken over mogelijkheden om toch enige controle te behouden. Want wat als een kind na een schenking geconfronteerd wordt met schuldeisers of een strafrechtelijke veroordeling? En wat gebeurt er als een kind na een schenking vóór de schenker overlijdt? In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 16 december 2022 beantwoordt Tim Roovers enkele veelvoorkomende vragen over dit thema.

15-12-2022

ATAD 3: ontwerprichtlijn ter voorkoming misbruik passieve vennootschappen (‘shell entities’) geamendeerd

Europa probeert al jaren fiscale optimalisatie via passieve vennootschappen te bestrijden. Na de antimisbruikbepaling in de Moeder-Dochterrichtlijn en de CFC-regels heeft de Europese Commissie op 22 december 2021 een voorstel van richtlijn gepubliceerd tot voorkoming van misbruik van zgn. ‘shell entities’ voor belastingdoeleinden. Deze ATAD 3-richtlijn werd door het Europese Parlement geamendeerd. De inwerkingtreding is voorzien voor 1 januari 2025. In nr. 3 van FISCAALPRO (Larcier) (24 november 2022) lichten Eva Nackaerts, Gertjan Verachtert en Erik Sansen deze richtlijn toe.

12-12-2022

Fiscus kan rekeningsaldo’s in bankenregister blijven inkijken – arrest Grondwettelijk Hof dd. 8 december 2022

Al sinds 2014 verzamelt de Nationale Bank van België de nummers van de bankrekeningen en financiële contracten van elke Belg in een databank, met name het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP).

Deze databank werd begin 2022 uitgebreid, waarbij banken en verzekeraars voortaan tweemaal per jaar de saldo’s op de rekeningen en contracten aan de NBB bezorgen.

In juni 2021 stapten belastingplichtigen samen met Ministry of Privacy, vertegenwoordigd door Artes en Sansen International Tax Lawyers, naar het Grondwettelijk Hof om de uitbreiding van het bankenregister met de rekeningsaldo’s aan te vechten.

Op 8 december jl. vernietigde het Grondwettelijk Hof dit beroep. Het hof stelt: “Hoewel de uitbreiding een inmenging is in het privéleven van de belastingplichtigen en van de personen met wie zij een financiële verrichting hebben gedaan, beantwoordt ze aan een legitiem doel en is ze evenredig.” En ook: “De uitbreiding van het CAP leidt tot meer fiscale transparantie en maakt het mogelijk belastingfraude efficiënt en goedkoper te bestrijden.”

We betreuren deze beslissing, omdat nergens in het arrest of de procedure een studie of rapport wordt voorgelegd op basis waarvan het Grondwettelijk Hof tot dergelijke algemene conclusie komt. Elke intering op de privacy draagt bij aan de strijd tegen fiscale fraude. De kernvraag is echter of deze intering noodzakelijk is opdat een van de belangrijkste grondrechten wordt aangetast. En over de reden waarom de verdergaande intering noodzakelijk is, lezen we niets in het arrest. Charlotte Lardenoit:

“Het bankgeheim kan vandaag door de fiscus immers reeds opgeheven worden. Dezelfde voorwaarden gelden voor het CAP. Waarom moeten vandaag op automatische wijze zonder enige inbreuk of sprake van fraude, van elke natuurlijke en rechtspersoon, saldo’s worden verzameld in een register? Waarom is dit noodzakelijk?

Het feit dat er evenmin controle is over het vervuld zijn van de voorwaarden om dit register in te kijken, zodat burgers vaak niet op de hoogte zullen zijn van de inzage, maakt dit des te prangender.

Erger nog: zelfs als een burger spontaan wil weten wie ooit inzage heeft gekregen in zijn of haar registergegevens, dan zal hij of zij dat maar kunnen weten tot zes maanden voorafgaand aan de inzage, terwijl de onderzoekstermijnen vanaf 2023 tot tien jaar bedragen.

Tenslotte klopt het evenmin dat de fiscus dankzij het CAP efficiënter beslag kan leggen op rekeningen. In het CAP staan geen actuele saldo’s, maar saldi per 30 juni en 31 december. Als de fiscus in mei een beslaglegging uitvoert, doet hij dat nog altijd zonder te weten hoeveel op de rekening staat. Nergens in het arrest lezen we waarom een uitbreiding met de saldo’s de efficiëntie bevordert. Dat wordt gewoon gesteld, zonder meer.”

Lees meer op https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/fiscus-kan-rekeningsaldo-s-in-bankenregister-blijven-inkijken/10433280.html (De Tijd, 9 december 2022)

Lees het volledige arrest van het Grondwettelijk Hof op https://www.const-court.be/nl/judgments?year=2022 (klik op arrest 162/2022).

08-12-2022

Vergoedingen aan voetballers en hun makelaars: circulaire

Enkele maanden geleden werd de Belgische voetbalwereld opgeschrikt door enkele fiscale schandalen. Naast het oneigenlijke gebruik van vennootschappen bleek onder meer de vergoedingsmethodiek voor makelaars een doorn in het oog van fiscale inspecteurs.

Op 28 september 2022 publiceerde de fiscus een nieuwe circulaire (circ. 2022/C/98) over de fiscale behandeling van makelaarsvergoedingen, inclusief deze waarvan de betaling ten laste komt van de voetbalclub waarvoor de speler speelt. In FISCAALPRO (Larcier) van 24 november 2022 spelen Daan Van Nieuwenhove en Gertjan Verachtert kort op de bal.

22-11-2022

Gunstregime familiale vennootschappen: belastbare grondslag bij kapitaalvermindering

Familiale vennootschappen moeten binnen de drie jaar na de schenking of vererving nog aan enkele voorwaarden blijven voldoen. Zo mogen de inbrengen of het kapitaal van deze vennootschappen niet dalen als gevolg van terugbetalingen of uitkeringen aan de aandeelhouders. Gebeurt dit toch, dan is evenredig schenkbelasting/erfbelasting verschuldigd. Hoe de belastbare grondslag berekend wordt, blijkt minder duidelijk te zijn. In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 17 juni 2022 geven Mattias Van de Wygaert en Gertjan Verachtert tekst en uitleg.

15-11-2022

Verkoop aandelen (holding)vennootschap: wanneer fiscaal efficiënte exit?

In het verleden werden aandelen van een werkvennootschap vaak ingebracht in een holding, om zo achteraf de reserves van die werkvennootschap via de holding zo goed als belastingvrij naar het privévermogen van de bedrijfsleider over te brengen. Sinds 2017 tracht de wetgever paal en perk te stellen aan dergelijke praktijken. Maar wat als de holdingstructuur lang geleden werd opgezet? En wat als u de kans krijgt om te herinvesteren na de exit? In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 17 juni 2022 lichten Gertjan Verachtert en Bernd Tiebout een recent standpunt van de Rulingcommissie toe.

07-11-2022

Belgische holding: einde dividenden zonder grenzen?

De afgelopen jaren werden diverse (Europese) maatregelen genomen om misbruik aan te pakken via de werking van holdingvennootschappen. Onlangs oordeelde het Nederlandse gerechtshof van Amsterdam (zeer) streng ten aanzien van de vrijstelling van inhouding van dividendbelasting op een dividenduitkering door een Nederlandse dochter-vennootschap aan haar Belgische moedervennootschap. Betekent dit het einde van dividenden zonder grenzen voor Belgische holdings? In Financieel Management PRO (Larcier) van 4 november 2022 bespreekt Gertjan Verachtert deze concrete casus.

17-10-2022

Gesplitste aankoop in Spanje: met welke fiscale aspecten rekening houden?

Een gesplitste aankoop is een gekende techniek van successieplanning. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed en de kinderen de blote eigendom. Is zo’n gesplitste aankoop ook mogelijk wanneer u een tweede verblijf in Spanje aankoopt? Wat zijn dan de aandachtspunten? In Ervaren Bedrijfsleider PRO n° 6 (Larcier) van 16 september 2022 gidsen Erik Sansen en Bernd Tiebout u door de belangrijkste spelregels.

03-10-2022

Maatschap: vergeet uw statuten niet aan te passen

Bij de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in maart 2019 kregen bestaande vennootschappen tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om zich aan te passen aan dit nieuwe juridische kader. Aangezien ook de maatschap een vennootschap is, zal u dus ook uw statuten van uw maatschap moeten aanpassen. Welke aanpassingen zijn er precies nodig? En wat zijn de risico’s als u de statuten van uw maatschap niet aanpast? In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 12 augustus 2022 schetst Tim Roovers de belangrijkste krijtlijnen.

27-09-2022

Carried interest: ook fiscaal interessant?

Onlangs besteedden de media heel wat aandacht aan de carried interest, de bijkomende vergoeding die aan investeringsmanagers toegekend wordt om hen te laten deelnemen in de waardevermeerdering van de activa in de investeringsportefeuille. Wat is ‘carried interest’ precies? Hoe kan die in het huidige fiscaal klimaat nog voordelig gestructureerd worden? In FISCAALPRO (Larcier) van 22 september 2022 zoomen Gertjan Verachtert en Celine Kaura in op dit thema.

08-09-2022

Uitonverdeeldheidtreding tussen aandeelhouder en NV m.b.t. onroerend goed: einde van een saga?

De optimalisatietechniek waarbij een aandeelhouder samen met zijn vennootschap een onroerend goed in onverdeeldheid aankoopt om het nadien fiscaal voordelig naar de privé te kunnen halen, lijkt ten dode opgeschreven. In het geval van een NV is volgens de fiscus niet het verdeelrecht, maar wel steeds het hogere verkooprecht van toepassing. Het Grondwettelijk Hof bevestigt in een recent arrest dat er geen sprake is van discriminatie. In FISCAALPRO (Larcier) van 23 juni 2022 geven Erik Sansen en Bernd Tiebout meer uitleg.

23-05-2022

Buitenlandse cryptowallet: bij twijfel, niet melden?

Belgische inwoners die een (online) wallet hebben en die cryptomunten aanhouden, stellen zich terecht de vraag of deze wallet gemeld moet worden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP). En ook: moet deze wallet aangegeven worden als buitenlandse rekening in de aangifte in de personenbelasting? In FISCAALPRO (Larcier) van 25 mei 2022 zetten Daan Van Nieuwenhove en Gertjan Verachtert de puntjes op de i.

28-04-2022

‘Nieuwe stap naar gegevensuitwisseling over cryptomunten’: Gertjan Verachtert in De Tijd (31 maart 2022)

In de strijd tegen belastingontduiking en -fraude met cryptomunten heeft de OESO een kader uitgewerkt voor automatische internationale gegevensuitwisseling over cryptomunten. Gertjan Verachtert geeft tekst en uitleg in De Tijd (31 maart 2022).

22-04-2022

Een gesplitste aankoop voor uw tweede verblijf in Frankrijk?

Frankrijk is en blijft een populaire bestemming voor wie van een vakantieverblijf in het buitenland droomt. Bij de aankoop houdt u het best rekening met de verschillende fiscale aspecten. Ook successieplanning hoort daarbij. Is een gesplitste aankoop in Frankrijk de beste keuze? Hoe vermijdt u erfbelasting voor de kinderen? In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 15 april 2022 geven Erik Sansen en Bernd Tiebout meer uitleg.

29-03-2022

Een verkapt vermogensregister: komt ‘big brother’ nu opnieuw een stap dichterbij?

In 2021 werd Centraal Aanspreekpunt – het register dat alle Belgische bankrekeningen bevat – maar liefst driemaal zoveel ingekeken als in 2020. Met meer beschikbare gegevens en een versoepelde toegang tot het CAP loeren big brother-praktijken om de hoek. In Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 18 maart 2022 geven Shana Convents en Charlotte Lardenoit hun kritische visie op dit actuele thema.

22-02-2022

Nieuw regime buitenlandse kaderleden: wat verandert er in 2022?

Sinds 1 januari 2022 voorziet het Wetboek Inkomstenbelasting eindelijk een wettelijk vastgelegde fiscale regeling voor buitenlandse werknemers en bedrijfsleiders die in België komen werken, i.e. de zogenaamde expats. Wat houdt deze nieuwe regeling in? Erik Sansen en Celine Kaura geven tekst en uitleg in Ervaren Bedrijfsleider PRO (Larcier) van 18 februari 2022.

09-02-2022

Op 22 december 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel van richtlijn tot voorkoming van misbruik van zogenaamde ‘shell companies’ voor belastingdoeleinden. De kwalificatie van een vennootschap als een ‘shell company’ brengt een rapporteringsverplichting met zich mee en heeft ook belangrijke fiscale gevolgen. In Financieel Management PRO van 4 februari 2022 (Larcier) geven Erik Sansen en Bernd Tiebout tekst en uitleg.

28-01-2022

Eerst het vermogensregister, dan de belasting?

Op 31 januari 2022 is het vermogensregister in België een feit. In 2021 werd het register met alle bankrekeningen en verzekeringscontracten van Belgen maar liefst 153.000 keer geraadpleegd. In het weekblad Trends van 20 januari 2022 geeft Charlotte Lardenoit, samen met Nele Somers (Artes) en Anton van Zantbeek (Rivus), haar ongezouten mening over dit actuele thema.

21-01-2022

Internationale artiesten en sporters, een fiscaal (vergiftigd) geschenk?

Meer nog dan bij gewone werknemers en zelfstandigen volgt de fiscaliteit internationale artiesten en sporters over de grenzen heen. Dat biedt opportuniteiten, maar een aantal recente arresten legt ook valkuilen bloot. Via een duidelijk kader kunnen artiesten en sporters efficiënt de geldende fiscale verplichtingen vervullen. In de wintereditie 2021-2022 van het Belgium-Holland Magazine (Nederlands-Belgisch Centrum) geeft Gertjan Verachtert meer uitleg.

10-01-2022

Register met bankrekeningen drie keer meer ingekeken in 2021

Het register met alle bankrekeningen en verzekeringscontracten van Belgen werd in 2021 liefst 153.000 keer geraadpleegd. Dat is drie keer zoveel als in 2020. In De Tijd van 8 januari 2022 licht Charlotte Lardenoit toe hoe deze maatregel de privacy van de burger op de helling zet.

 

Steun onze zaak op www.houjegeldprive.be!

17-12-2021

Een fiscaal kader voor toepassingen en handel in NFT’s (non-fungible tokens)

Bent u eigenaar van een stuk land of een kunstwerk in de virtuele wereld en verkoopt u die met een meerwaarde? De steeds bredere toepassingen en handel in NFT’s (non-fungible tokens) vereisen een duidelijk fiscaal kader. In De Tijd van 11 december 2021 licht Gertjan Verachtert enkele basisprincipes toe.

25-11-2021

Private meerwaarden: Grondwettelijk Hof aan zet

Voor zover ze binnen het normale beheer van uw privévermogen vallen, zijn meerwaarden in principe niet belastbaar. Toch probeert de fiscus geregeld toch belasting te heffen, waardoor de regeling van artikel 90, 1° en 90, 9° WIB 92 soms aanvoelt als een kansspel. Een belastingplichtige vroeg daarbij in een concrete procedure aan het Hof van Cassatie of dit nog in overeenstemming is met het grondwettelijk verankerd legaliteitsbeginsel. In FISCAALPRO (november 2021) geeft Gertjan Verachtert tekst en uitleg.

18-11-2021

Private privak en Delaware LP: geen geslaagd huwelijk?

De private privak werd destijds in het leven geroepen als fiscaal neutraal beleggingsvehikel om samen met andere investeerders in niet-beursgenoteerde bedrijven te investeren. De praktijk draait echter soms anders uit. Investeringen in bedrijven in de VS of Amerikaanse fondsen gebeuren immers vaak via een Delaware Limited Partnership. Dit kan nadelige fiscale gevolgen hebben voor de achterliggende investeerder die in België woont. In FISCAALPRO van 21 oktober 2021 lichten Erik Sansen en Bernd Tiebout dit thema uitgebreid toe.

27-10-2021

Sansen International Tax Lawyers werft aan!

Voor de versterking van het team is Sansen International Tax Lawyers op zoek naar een gemotiveerde office assistant. Heb je zin om aan de slag te gaan in een jong en dynamisch team? Bezorg ons snel jouw motivatiebrief en cv via office@sanseninternational.tax !

21-10-2021

Erfenisplanning in nieuwe gezinnen: Mattias Van de Wygaert licht toe (De Standaard, 16 oktober 2021)

In nieuw samengestelde gezinnen kan de erfenisplanning veel vragen oproepen. Wat zijn de meest voorkomende frustraties en hoe kunt u ze vermijden? Collega Mattias Van de Wygaert geeft tekst en uitleg in De Standaard (16 oktober 2021).

11-10-2021

Sansen International Tax Lawyers werft aan!

Voor de versterking van het team is Sansen International Tax Lawyers op zoek naar een advocaat algemene fiscale praktijk (0 tot 5 jaar ervaring), met interesse in fiscale procedure. Wil je aan de slag in een jong en dynamisch team, met boeiende contacten met cliënten over de hele wereld? Bezorg ons snel jouw motivatiebrief en cv via office@sanseninternational.tax !

23-09-2021

Maatschap: wie fiscaal misbruik inroept, moet voldoen aan de bewijslast…

Sinds jaar en dag is de maatschap een veelgebruikte techniek om op een eenvoudige manier de controle over een vermogen te organiseren in het kader van een vermogensplanning. De Vlaamse Belastingdienst leverde een verrassende voorafgaande beslissing af over de maatschap in combinatie met een schenking onder last. Het hof van beroep te Gent komt de belastingplichtige nu te hulp. Mattias Van de Wygaert en Gertjan Verachtert geven tekst en uitleg.

30-08-2021

Big brother is watching you: uw vermogen in beeld

Vanaf 2022 moeten de financiële instellingen halfjaarlijks of jaarlijks meer financiële gegevens melden aan het centraal aanspreekpunt. De fiscus zal die informatie ook veel gemakkelijker kunnen raadplegen. Hoe zit dat precies?

28-06-2021

Sansen International Tax Lawyers en partners vechten inperking bankgeheim aan bij Grondwettelijk Hof

Al 10 jaar lang moeten banken aan het CAP (Centraal aanspreekpunt) bij de Nationale Bank van België doorgeven welke rekening(en) u bezit. Sinds 2015 moet u daar zelf uw buitenlandse bankrekeningen aangeven. Als klap op de vuurpijl zijn financiële instellingen tegen ten laatste eind januari 2022 verplicht door te geven hoeveel geld op uw rekeningen staat over de jaren 2020 en 2021, welk kapitaal uw levensverzekeringsovereenkomsten (onder tak 21, 23, 25 of 26) vertegenwoordigen en welke totale bedragen van andere (beleggings)overeenkomsten (zoals een effectenrekening) van toepassing zijn. Vervolgens zal uw bank jaarlijks blijven rapporteren aan het CAP.

Onder het mom van de Covid-crisis wordt elke burger gevraagd bij te dragen in de noodzakelijke financiering ervan en in de strijd tegen fiscale fraude.

Ondanks het feit dat de strijd tegen fiscale fraude (en de financiering van de gezondheidscrisis) een gerechtvaardigde strijd is, is deze wetgeving een stap te ver voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de vroegere privacycommissie. De autoriteit beschouwt het als een (te) verregaande centralisatie van gevoelige financiële gegevens van de Belgische bevolking. Tot driemaal toe leverde ze een negatief advies af aan de regering.

Niet alleen de GBA vindt deze beslissing te verregaand. Ook Sansen International Tax Lawyers – samen met de collega’s van het advocatenkantoor Artes en de vzw Ministry of Privacy (die de rol van onafhankelijke privacywaakhond opneemt) – beschouwt de maatregel als een flagrante inperking van de privacy. De strijd tegen fiscale fraude moet gevoerd worden, maar een vermomd vermogenskadaster en centralisatie van de meest gevoelige gegevens is daarbij een brug te ver. Er is immers in geen enkel controlemechanisme voorzien wanneer en door wie dit CAP ingekeken zal worden. Kortom: de fiscus en andere overheidsdiensten, zoals rechters, politiediensten, gerechtsdeurwaarders en notarissen, zullen dit in de praktijk kunnen inkijken zonder dat u hiervan op de hoogte bent. Bovendien is de maatregel helemaal niet noodzakelijk om hetzelfde doel te bereiken.

Wist u dat…?

Tijdens de eerste zes maanden van 2020 werd het CAP bijna 26.000 maal geraadpleegd door de fiscus (ofwel 1000 maal per week). Sinds 30 juni 2020 hebben ook notarissen en gerechtsdeurwaarders toegang gekregen tot het register.

Charlotte Lardenoit geeft tekst en uitleg in Trends: “Het gaat om een subtiele wetswijziging, maar wel een wijziging met verregaande gevolgen. Bij een vermoeden van fraude kan de fiscus vandaag ook al aan de bank vragen hoeveel geld er op je rekeningen staat. In de praktijk merken we dat de fiscale ambtenaren niet altijd wachten op aanwijzingen van belastingontduiking of signalen dat jouw uitgavenpatroon niet overeenstemt met het inkomen dat je hebt aangegeven om een onderzoek te starten. Ze passeren soms de belastingplichtige wanneer ze vragen stellen bij de bank over rekeningen.”

Ook het feit dat niet alleen belastingcontroleurs, maar ook bijvoorbeeld notarissen, gerechtsdeurwaarders, politiediensten en onderzoeksrechters onder bepaalde voorwaarden CAP-gegevens kunnen raadplegen, maakt haar extra ongerust: “We kunnen die aanfluiting van ons fundamentele recht op privacy niet zomaar laten passeren. Voor je het weet, evolueren we naar een cultuur van controle. We wijzen fiscale fraude af, maar willen niet terechtkomen in een politiestaat waar de overheid haar burgers totaal niet vertrouwt. Burgers hebben zowel volgens de grondwet als volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens recht op respect voor hun privéleven.”

Indiening verzoekschrift bij Grondwettelijk Hof

Sansen International Tax Lawyers, Artes en Ministry of Privacy bundelen de krachten om bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift in te dienen tot vernietiging van vier onderdelen van de programmawet. Deze onderdelen verplichten banken automatisch de saldo’s van bankrekeningen bekend te maken bij de NBB. Om deze actie tegen de stilzwijgende afbraak van het bankgeheim financieel te ondersteunen, wordt een crowdfundingproject opgestart.

Wilt u onze zaak (financieel) steunen? Surf naar www.houjegeldprive.be!

Vragen of opmerkingen?

Contacteer Charlotte Lardenoit (charlotte@sanseninternational.tax) bij vragen over dit thema en bijhorend crowdfundingproject.

09-06-2021

Bitcoin en belastingen: hoe bullish is de fiscus in 2021?

In een recent artikel op start2bitcoin.com zet Gertjan Verachtert alle belangrijke aandachtspunten over bitcoins en fiscaliteit op een rij. Hoe kijkt de fiscus naar gerealiseerde meerwaarden? Wat weet de fiscus over cryptotegoeden? En kunnen opbrengsten uit crypto-investeringen overgeschreven worden naar een bank? Lees meer.

 

27-04-2021

Hoe wordt het ki van buitenlands vastgoed bepaald? Nieuwe circulaire verduidelijkt (en Erik Sansen/Bernd Tiebout geven extra tekst en uitleg)

Recent werd België door het Europees Hof van Justitie veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlands vastgoed in vergelijking met het bezit van een Belgisch tweede verblijf. Als gevolg hiervan werd een wetswijziging doorgevoerd die voorziet dat er aan elk buitenlands onroerend goed een kadastraal inkomen (‘ki’) toegekend zal worden. De Administratie heeft nu een circulaire uitgevaardigd die verduidelijkt – ook op basis van enkele praktijkvoorbeelden – hoe dat kadastraal inkomen berekend moet worden.

20-04-2021

Verkoop aandelen na uitoefening voorkooprecht: meerwaarde belastbaar?

Een verschil in visie tussen twee aandeelhouders lag aan de basis van de verkoop van een bekende koekjesfabrikant. Is op de verkoop van aandelen (na uitoefening van het voorkooprecht) een meerwaardebelasting verschuldigd? Gertjan Verachtert en Bernd Tiebout geven tekst en uitleg in Ervaren Bedrijfsleider PRO.

30-03-2021

Private stichting met bestuursmandaat: vennootschapsbelasting? Gertjan Verachtert verduidelijkt in FiscaalPro

De private stichting is aan een flinke opmars bezig: als Belgische tool voor certificering, ter bescherming van het vermogen van bedrijfsleiders of voor de instandhouding van een patrimonium. Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde dat een stichting met bestuursmandaat de gevolgen van de vennootschapsbelasting moet dragen. Naar aanleiding van deze rechtspraak zet Gertjan Verachtert de krijtlijnen nogmaals uit.

16-03-2021

‘Nieuwe belastingregels voor uw huis in het buitenland’: Bernd Tiebout geeft tekst en uitleg in De Standaard (13 maart 2021)

In De Standaard van 13 maart 2021 gaf collega Bernd Tiebout aan journaliste Frida Deceunynck tekst en uitleg over de nieuwe regelgeving over de toekenning van een KI aan buitenlands vastgoed. Met welke wijzigingen moeten belastingplichtigen en hun adviseurs rekening houden? Welk fiscale gevolgen heeft deze nieuwe spelregel? En kan een eigenaar van een vakantiewoning in bijvoorbeeld Frankrijk of Italië onder de radar van de fiscus blijven?

04-03-2021

Vlabel aan het woord over trusts: Gertjan Verachtert en Mattias Van de Wygaert lichten toe.

Over de gevolgen van een uitkering uit een trust is al veel inkt gevloeid. Uit een recent antwoord op interpretatieve vraag blijkt echter dat de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een pragmatisch standpunt inneemt als de begunstigden bereid zijn schenkbelasting te betalen.

22-02-2021

Binnenkort een KI voor uw tweede verblijf in het buitenland? Erik Sansen en Bernd Tiebout geven tekst en uitleg.

Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie wordt de Belgische fiscale behandeling van buitenlands onroerend goed hervormd. Concreet wordt voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen. Die ingreep moet de discriminatie tussen Belgisch en buitenlands vastgoed wegwerken.

04-02-2021

Een Belgische holding en Nederlandse dividenden: misbruik? Gertjan Verachtert licht toe in FiscaalPro.

Een Nederlandse rechtbank oordeelde onlangs dat een Belgische BVBA geen recht heeft op de vrijstelling van Nederlandse dividendbelasting wanneer zij een dividend van haar Nederlandse dochtervennootschap krijgt, omdat de Belgische holdingvennootschap niet had aangetoond dat er een economische en commerciële rechtvaardiging ten grondslag lag aan het houden van de aandelen van de Nederlandse dochtervennootschap. Is hier sprake van misbruik? Gertjan Verachtert licht toe in FiscaalPro.

11-01-2021

Charlotte Lardenoit treedt toe tot ons kantoor als vennote.

Naar aanleiding van haar komst naar ons kantoor, werd Charlotte geïnterviewd door het financiële tijdschrift Trends. Als u meer wil weten over David tegen Goliath in de fiscaliteit, kan u het interview hier lezen.

23-12-2020

Portretrechten in licentie geven: ‘safety first’ op fiscaal gebied? Gertjan Verachtert licht toe in FiscaalPro.

Fiscaal creatief aan de slag met intellectuele eigendom? Dat kan via ondermeer auteursrechten. In het geval waarin een actrice van haar vennootschap een vergoeding voor de overdracht van portretrechten kreeg, oordeelde het Hof van Beroep te Luik daarentegen streng. Gertjan Verachtert licht toe in FiscaalPro.

10-12-2020

Europa wil fiscale gegevensuitwisseling over bitcoin, Gertjan Verachtert Licht toe in De Tijd.

Belastingplichtigen raken stilaan vertrouwd met de automatische gegevensuitwissling van hun Luxemburgse en Zwitserse tegoeden. De Europese Commissie onderzoekt of een gelijkaardige uitwisseling opgestart kan worden voor inkomsten uit digitale activa zoals Bitcoin. Gertjan Verachtert licht toe in De Tijd.

02-12-2020

Amerikaans vastgoed en liquidatie-uitkering door een LLC, Gertjan Verachtert licht toe.

De fiscale analyse van een Amerikaanse partnershipachtige entiteit vormt geregeld stof tot discussie voor Belgische belastingplichtigen. Ten aanzien van een Amerikaanse onroerend goed-LLC bevestigt de DVB de aanname dat uitkeringen vrijgesteld kunnen worden in toepassing van het dubbelbelastingverdrag met de VS, maar dat wel rekening gehouden moet worden met kaaimantaks. Gertjan Verachtert licht toe in FiscaalPro.

25-11-2020

Het einde van de ‘kaasroute’ is nabij, Mattias Van de Wygaert licht toe.

Het einde van de ‘kaasroute’ is nabij, naar verwachting per 15 december a.s. Collega Mattias Van de Wygaert licht de nieuwe spelregels voor schenkingen toe in de weekendeditie van De Standaard. U leest het volledige artikel hier.

17-11-2020

Erik Sansen deelt als gastdocent zijn ervaring over de fiscale aspecten van emigratie en immigratie

Het postgraduaat fiscaliteit aan de UCLL biedt studenten en professionals de kans om zich verder te verdiepen in de fiscaliteit van de onderneming, het vermogen en fiscale procedure. Erik Sansen deelt morgen als gastdocent zijn ervaring over de fiscale aspecten van emigratie en immigratie. Meer info via: https://www.ucll.be/studeren/verder-studeren/postgraduaat-fiscaliteit

 

29-10-2020

Antimisbruikbepaling. Fiscaal misbruik: de rechtspraak aan zet.

Sinds de invoering van de huidige antimisbruikbepalingen neemt men aan dat de fiscus meer slagkracht heeft. Niettemin moet de administratie de door de wet gestelde voorwaarden respecteren in de toepassing van een antimisbruikbepaling. Het hof van beroep te Gent verkent die voorwaarden ten aanzien van een kapitaalvermindering (Gent 28.04.2020) en wijziging huwelijkscontract (Gent, 16.06.2020). Gertjan Verachtert licht toe in financieelmanagementpro (tijdschrift van Indicator/Larcier). Zie PDF.

21-10-2020

Interview met Michel D’Hooghe & Imke Courtois naar aanleiding van de publicatie van het boek ‘De international fiscaliteit van artiesten en sporters: uw 100 antwoorden’.

Naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe boek ‘de internationale fiscaliteit van artiesten en sporters: uw 100 antwoorden’ waren wij in de gelegenheid om een interview te mogen afnemen met 2 uitzonderlijke mensen vanuit de sportwereld.

 

In bijlage vindt u het interview met Michel D’Hooghe en Imke Courtois.

08-07-2020

Impact gewijzigde belastingregels Hong Kong en Zwitserland voor Belgische aandeelhouders

De Belgische fiscaliteit wijzigt snel, maar Belgische ondernemers moeten ook alert blijven voor wijzigingen in andere landen. Eerder lichtte Erik Sansen toe welke gevolgen de gewijzigde Zwitserse fiscaliteit heeft voor Belgische aandeelhouders, zie: https://www.sanseninternational.tax/wp-content/uploads/2020/01/Radicale-hervorming-CH-1-1.pdf. In een nieuw artikel voor Indicator-Larcier bespreken Gertjan Verachtert en Celine Kaura de gevolgen van de gewijzigde fiscaliteit in Hong Kong voor Belgische ondernemers actief in Azië.

Zie PDF.

16-06-2020

Update van het boek Emigratie en fiscus

Misschien droomt u weer over wonen in het buitenland nu de Europese grenzen opengaan. Of wil u gewoon eens kijken of het fiscale gras groener is aan de overkant. Dan beschikt u binnenkort over uw ideale zomerlectuur met de update van ons boek Emigratie en fiscus. Naast een beschrijving van de fiscale spelregels, werden de mogelijke bestemmingen uitgebreid met Monaco en Dubai. Het boek is beschikbaar in de Kluwer Webshop (https://shop.wolterskluwer.be/nl_be/Emigratie-en-fiscus-sBPEMIGR/) en binnenkort te vinden in de betere boekhandel.

 

 

03-06-2020

Gertjan Verachtert bespreekt het gunstregime voor familiale vennootschappen in het tijdschrift Ervaren Bedrijfsleider

In Vlaanderen kunnen erfgenamen of begiftigden van aandelen van een familiebedrijf, onder bepaalde voorwaarden genieten van gunsttarieven of een vrijstelling van schenkbelasting. Daartoe dient de onderneming onder meer een activiteitsvoorwaarde te respecteren. Als de vennootschap eigenaar is van onroerend goed, weigert de Vlaamse Administratie soms het gunstregime. De Rechtbank te Gent velde niettemin een gunstig vonnis, besproken door Gertjan Verachtert in FiscaalPro.

Zie PDF.

 

 

 

19-05-2020

Ook tijdens coronacrisis ontvangen belastingplichtigen vragen om inlichtingen inzake internationale gegevensuitwisseling, Gertjan Verachtert licht toe.

De Belgische ficus verzendt diverse belastingplichtigen een vraag om inlichting naar aanleiding van een uitwisseling van gegevens, doorgaans op basis van CRS. Gertjan Verachtert liet zijn licht schijnen over deze initiatieven voor Wolters kluwer belgium tax.

U leest het artikel hier:

https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/internationale-fiscaliteit/ook-tijdens-coronacrisis-ontvangen-belastingplichtigen-vragen-om-inlichtingen-inzake-internationale-gegevensuitwisseling/

 

22-04-2020

Belastingkrediet voor Franse (en andere buitenlandse) dividenden, Gertjan Verachtert licht toe in FiscaalPro

In gunstige (en soms ongunstige) economische tijden belonen bedrijven aandeelhouders voor het vertrouwen via de uitkering van dividenden. Voor belastingplichtigen die wereldwijd investeren, bestaat een risico op dubbele belasting op deze dividenden. Hoe dit werkt en waarom er mogelijk terugvorderingsmogelijkheden zijn van Belgische belasting op – vooral – dividenden van Franse oorsprong, leest u in dit artikel van Gertjan Verachtert.

Zie PDF.

14-04-2020

Met uw KMO de grens over. Erik Sansen licht toe in een online seminar op 24 april.

Erik Sansen gaat op 24 april voor KMO Campus alvast virtueel de grens over in zijn seminar “Met uw KMO de grens over – fiscale en juridische opties en optimalisaties?”. Voor meer info https://kmocampus.be/course/type/internationale-fiscaliteit-kmo

 

07-04-2020

Met welke fiscale spelregels dienen eSporters rekening te houden?

Zondag reden 13 profwielrenners vanuit hun kot de Ronde Van Vlaanderen. Ook buiten lockdown-tijden zit eSport in de lift. Met welke fiscale spelregels dienen eSporters rekening te houden? Kijkt de fiscale administratie mee? Gertjan en Celine lichtten onlangs nog de fiscale positie van internationaal actieve eSporters toe voor Taxworld: https://taxworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/internationale-fiscaliteit/gamers-en-esporters-kijkt-de-fiscus-mee/

06-03-2020

Fiscale gegevensuitwisseling in de praktijk. Gertjan Verachtert licht toe in FiscaalPro.

Sedert enige tijd krijgt de Belgische fiscus financiële gegevens uit het buitenland. In de praktijk stellen we ondertussen vast dat de fiscus hiermee ook echt aan de slag gaat. In sommige dossiers zijn er gegronde fiscale redenen, in andere dossiers veroorzaakt het eerder bijkomende administratie. Gertjan Verachtert licht toe in FiscaalPro, zie PDF.

25-02-2020

Gertjan Verachtert will be moderating next week at the AIJA conference in Malta

Next week AIJA wil organise its annual tax conference in Malta: Keeping up with tech. Gertjan will moderate a panel on tax aspects of blockchain and cryptocurrency for companies and individuals, ICO’s and measures to prevent tax fraud. Valuable input will come from speakers Eva Stadler (Austria), Catarina Belim (Portugal) and – if COVID-19 stays under control – Marco Masi (Italy).  

11-02-2020

Moeten cijferberoepers wakker liggen van de kaaimantaks?

Moeten Cijfersberoepers wakker liggen van de kaaimantaks? Gertjan Verachtert en Bart Peeters lichten toe in 3 sessies voor Fiscale Hogeschool, te Gent, Laakdal en Brussel. De Deelnemers krijgen het bij Wolters Kluwer uitgegeven boek “De kaaimantaks: Panta rhei”. Meer info, zie link:

http://www.fhs-seminaries.be/EFS/EFS_Aanbod/(26803)-Seminaries-Home-Aanbod-Seminaries/Kaaimantaks-voor-cijferberoepers—BRUSSEL.htm

 

04-02-2020

We are looking for…you!

Sansen International Tax Lawyers is looking for a tax senior associate with experience in (international) personal income tax and HR. You are fond about international tax, want to work together in a dynamic team at a boutique law firm and are looking for a new role? Reach out to us through office@sanseninternational.tax. Spread the word!

29-01-2020

Wijzigingen aan het Portuguese non-habitual tax resident regime

Portugal is a well known destination for pensioners (see more: https://shop.wolterskluwer.be/nl_be/Emigratie-en-fiscus-sBPEMIGR/), who enjoy tax relief under the so-called NHTR-regime. Sources in Portugal are however indicating that there will be a change of the tax regime for pensions, and it as assumed that a 10% tax rate for pensions will be implemented. Taxpayers already registered under the NHTR-regime would not be impacted by the changes. More info will follow soon.

22-01-2020

Zwitserland heeft na lange voorbereiding haar radicale hervorming van de vennootschapsbelasting doorgevoerd.

Zwitserland heeft na lange voorbereiding haar radicale hervorming van de vennootschapsbelasting doorgevoerd. Nieuwe regels gelden sedert 1 januari 2020 – lees hier meer.

09-01-2020

Meldingsplicht van grensoverschrijdende fiscale constructies miskent belang van beroepsgeheimen

In 2018, The European Directive 2018/822/EU introduced the obligation to declare certain cross-border tax arrangements to the tax authorities. The directive was recently implemented in Belgian legislation. It is questioned whether the Directive and Belgian implementation law are in conformity with procedural rights of taxpayers and intermediaries. The Flemish Bar Association (Orde van Vlaamse Balies) just announced that they will likely take recourse to legal proceedings to dispute the law. The wording of the press release can be found below. We will closely follow-up on this matter.

18-12-2019

Was het nu een (on)roerend, een professioneel of een divers inkomen?

Was het nu een (on)roerend, een professioneel of een divers inkomen? In heel wat dossiers probeert de fiscale administratie de aard van een inkomen te herkwalificeren (bvb. huurinkomsten worden geherkwalificeerd naar een beroepsinkomen). In FiscaalPro schetst Gertjan Verachtert het kader waarbinnen de discussies zich afspelen.

26-11-2019

Onlangs lieten Gertjan Verachtert en Celine Kaura hun licht schijnen over de fiscale behandeling van e-sporters voor TaxWorld.

Onlangs lieten Gertjan Verachtert en Celine Kaura hun licht schijnen over de fiscale behandeling van e-sporters voor TaxWorld. Over deze problematiek werd recent ook een parlementaire vraag gesteld aan Minster van Financiën Alexander De Croo (https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic056.pdf). Naar verluidt zou de fiscale administratie de problematiek verder bestuderen en snel standpunt innemen.

19-11-2019

Trust and tax, old friends… or trusts under attack? Gertjan Verachtert moderator for AIJA.

Trust and tax, old friends… or trusts under attack? Tax Lawyers Annabel Spearman, Marc Buchmann, May Lolli-Ghetti, Alessia Paoletto and Gertjan Verachtert tried to unravel this conundrum in an interactive closing session in Geneva!

12-11-2019

Erik Sansen spreekt donderdag 14 november voor Kennisateliers over de fiscale aspecten van ondernemen in het buitenland

Erik Sansen spreekt donderdag 14 november voor Kennisateliers over de fiscale aspecten van ondernemen in het buitenland. Meer info en inschrijven op. https://www.kennisateliers.be/nl/programma/2019/fiscale_

opportuniteiten_en_valkuilen_internationaal_ondernemen-13252.html

06-11-2019

Erik Sansen spreekt op 20 november op het congres Forum for the Future over de fiscale aspecten van emigratie.

Erik Sansen spreekt op 20 november op het congres Forum for the Future over de fiscale aspecten van emigratie (zie PDF). Inschrijven kan nog steeds via https://event.tamtam.pro/nl/events/79/home

05-11-2019

Emigratie uit België, zelfs indien niet fiscaal geïnspireerd: better safe than sorry! Twee populaire Zuiderse landen onder de loep.

Emigratie uit België, zelfs indien niet fiscaal geïnspireerd: better safe than sorry! Twee populire Zuiderse landen onder de loep.

17-10-2019

De Kaaimantaks: panta rhei

Sinds 2015 kennen we in België de inmiddels ingrijpend gewijzigde kaaimantaks. Welke verplichtingen hebben certificaathouders van een Nederlandse Stak? En hoe zit het met aandeelhouders van (al dan niet Europese) vennootschappen? Wat is de impact voor goede doelen die giften ontvangen van (laag belaste) (buitenlandse) stichtingen of trusts? Het antwoord op deze vragen is niet altijd eenduidig. Via het net bij Wolters Kluwer Belgium Tax gepubliceerde boek De kaaimantaks: panta rhei proberen editors Gertjan Verachtert en Bart Peeters, samen met Lars Vanneste, Filip Debelva, Anne Mieke Vandekerkhove, Filip Smet, Vincent Vercauteren, Eveline D’hauwe, Caroline Costermans, Sofie Slaets, minstens een eerste aanzet van antwoord te bieden. Met andere woorden: moet er nog kaaiman zijn

08-10-2019

Auteursrechten: ook voor u als bedrijfsleider een interessante optimalisatiemogelijkheid?

Het fiscale regime voor auteursrechten bestaat ondertussen meer dan 10 jaar. Het is duidelijk dat niet alleen schrijvers, maar ook bijvoorbeeld architecten, software-developpers en andere creatieve beroepen het stelsel kunnen toepassen. Geldt dit ook voor bedrijfsleiders? Hierover leest u meer in het artikel van Gertjan Verachtert in het tijdschrift Ervaren Bedrijfsleider van Larcier. 

01-10-2019

5 years Sansen International Tax Lawyers

Sansen International Tax Lawyers has recently celebrated its fifth anniversary in style at the exclusive premises of Phillips during their highlight tour of master pieces of art of a.o. Luc Tuymans, Keith Haring, Raoul De Keyser and many other famous artists. Our thanks go to Phillips, to all our clients and all the people we have been working with so far and last but not least our great team, Daan, Tilde, Celine, Shana & Isobel. To many more years!

24-09-2019

Americans, exchange of information and banking issues

Exchange of tax information takes its toll, in particular for so-called accidental Americans. We see a rise of bona fide taxpayers looking for expatriation in view of the tax and regulatory challenges. Financial magazine Trends recently covered this problem, pointing at the high costs linked to expatriation and difficulties in maintaining a bank account for (accidental) Americans in the European banking system. The full article is available here (in Dutch): https://lnkd.in/ewt8uF3  

 

20-09-2019

Gertjan Verachtert discussed the current legal regime for voluntary disclosure at Febelfin.

Today, banking organisation Febelfin organised a seminar devoted to 15 years of voluntary tax compliance in Belgium. Gertjan Verachtert discussed the current legal regime for voluntary disclosure, together with experts Antoine Dayez (focus on AML for banks), Dirk Libotte (focus on criminal tax law) and Arnaud Lecocq (compliance specialist). The full program can be found here: https://lnkd.in/emS7dqk

 

12-09-2019

Seminar: Tax consequences of doing business in the Netherland

Erik Sansen and Tilde Callebaut, together with experts Maarten van der Steen, Sven Mertens, Chantal Hendrickx, Martin Kuijpers and Evy van dijck will be speaking on tax pro’s and con’s of investing and doing business in the Netherlands. The seminar is hosted by Infotopics and will take place on September, 24th in Grobbendonk.

More info see below.

10-09-2019

Rechtsbijstandsverzekering: premie voor advocatenerelonen deels fiscaal aftrekbaar vanaf 1 september

De afgelopen jaren is er – ook in fiscale zaken – een tendens tot buitengerechtelijke afhandeling van geschillen. Toch zien wij het aantal betwistingen met de fiscale administratie stijgen. Vaak is het voor particulieren onzeker of de geïnvesteerde tijd en kosten opwegen tegen de mogelijk positieve uitkomst van een geschil. Via een rechtsbijstandsverzekering kan die balans tot op zekere hoogte terug in evenwicht gebracht worden. Belangrijk om weten is dat die premie vanaf 1 september fiscaal aftrekbaar is. U leest er meer over in het perspericht van de Orde van Vlaamse Balies.

06-09-2019

Gertjan Verachtert in het tijdschrift fiscaalPro van Larcier.

Sinds een aantal jaren moet u in de aangifte personenbelasting ook de inkomsten aangeven die onder de kaaimantaks vallen. Heeft dit gevolgen voor oprichters van een Luxemburgse Soparfi, Hong Kong private limited of certificaathouders van een Stichting? Hierover leest u meer in het artikel van Gertjan Verachtert in het tijdschrift FiscaalPro van Larcier.

08-08-2019

Erik Sansen vandaag in De Standaard over de Belgische fiscale discriminatie van buitenlandse vakantiewoningen.

Erik Sansen vandaag in De Standaard over de Belgische fiscale discriminatie van buitenlandse vakantiewoningen.

09-07-2019

Belgische fiscaliteit van Nederlanders met een vakantieverblijf in België

Erik Sansen en Celine Kaura over de Belgische fiscaliteit van Nederlanders met een vakantieverblijf in België in het tijdschrift ‘Over de Grens’ van juni.

03-07-2019

Belgium deposits the MLI ratification instrument

Shortly after the final approval by all six parliaments in Belgium on May 6, 2019 of the legal implementation of the Multilateral Instrument, Belgium has deposited on June 26, 2019 its MLI ratification instrument with the OECD. With the MLI, the OECD hopes to swiftly implement a series of tax treaty measures to update international tax rules and fight tax avoidance. The approval will have effect as of next year assuming that contracting states of Belgium have ratified the MLI too. For an update of all participating and mutually covered countries see: https://www.oecd.org/tax/treaties/mli-matching-database.htm

27-06-2019

Protection of taxpayers rights

There is now a clear and undeniable relationship between human rights and taxation, also in the Belgian tax case law (albeit not always solely in the benefit of the taxpayer). Taxpayers confronted with tax audits, might want to protect their rights. The IBFD issued a thorough and convenient report on the protection of tax payers rights on the basis of research conducted in 42 countries all over the world. The full report can be consulted here.

 

 

18-06-2019

Het UBO-register, in 5 stappen naar een correcte registratie.

Moet u, bijvoorbeeld als accountant of bedrijfsleider, nog de gegevens van uw ‘uiteindelijke begunstigden’ registreren in het UBO-register? De FOD Financiën en het VBO publiceerden een brochure om u te helpen bij een correcte registratie. U kunt de brochure hier downloaden.

12-06-2019

Fiscus aast op buitenlandse rekeningen.

Buitenlandse rekening? Omzet behaald in het buitenland? Kapitaalvermindering bij een holding? Afgelopen weekend kondigde de fiscus haar jaarlijkse controleacties aan. De controleacties naar buitenlandse rekeningen lopen al een tijdje. Taxworld spitte een en ander uit, met korte toelichting van Gertjan Verachtert.

 

 

05-06-2019

Cryptocurrency and Belgian tax law – Round table.

A little over a year ago, the Belgian tax investigation squad announced tax audits for bitcoin-investors. Yesterday, Gertjan Verachtert moderated a private round table for early adopters on the current tax and AML state of affairs in Belgium. Bear or bull, the tax man is on the lookout for cryptocurrency gains!

29-05-2019

Seminarie managementvennootschap

Tilde Callebaut is één van de sprekers op een door Wolters Kluwer Belgium georganiseerd seminarie over de managementvennootschap. Zij belicht de fiscale kanten van de werking van de managementvennootschap.

10-05-2019

Dit moeten spaarders weten over de belastingplannen van de partijen.

Erik Sansen in Trends over vermogenswinstbelasting.

 

02-05-2019

Radicale hervorming vennootschapsbelasting in Zwitserland

Erik Sansen in Indicator over Radicale hervorming vennootschapsbelasting in Zwitserland

12-04-2019

Seminar: Tax consequences of doing business in the Netherlands

Erik Sansen and Tilde Callebaut, together with experts Bas Pijnaker, Maarten van der Steen, Sven Mertens, Chantal Hendrickx, Martin Kuijpers and Evy van dijck will be speaking on tax pro’s and con’s of investing and doing business in the Netherlands. The seminar is hosted by Infotopics and will take place on May, 17th in Grobbendonk.

More info see below.

04-04-2019

Reporting obligations for Belgian Employers

See news alert below.

04-04-2019

Rulings and tax havens

See news alert below.

01-01-2019

Partnership announcement Gertjan Verachtert

A new year brings new beginnings! We are pleased to inform you that Gertjan Verachtert has been promoted to partner of our firm as of this year. Feel free to congratulate Gertjan through gertjan@www.sanseninternational.tax or connect with him through LinkedIn.

12-12-2018

Changes to Belgian Cayman Tax finalized

Changes to Belgian Cayman Tax or so-called look-through-tax

12-11-2018

Vacature Office Manager

Gezocht: enthousiaste en leergierige office manager, die een jong en groeiend team van advocaten wil ondersteunen op vlak van office management. Contactname Isabelle Verschueren – office@www.sanseninternational.tax

07-11-2018

Werken over de Belgisch-Nederlandse grens heen

Erik Sansen, Gertjan Verachtert en Tilde Callebaut spreken op 16 november 2018 op een Infotopics-seminarie mbt de fiscale voor- en nadelen van zaken doen in Nederland. Zij worden vergezeld door andere Belgische en Nederlandse experten ter zake.

24-10-2018

Cryptocurrency capital gain can be tax exempt in Belgium

The Belgian taxation of cryptocurrency capital gains on behalf of private investors is marked by some legal uncertainty. In absence of explicit tax rules, it is up to practitioners and the tax administration to rule upon the tax treatment, in view of the general tax rules. Earlier, the Belgian Ruling Office had already stated that applications for a ruling would be judged on a case-by-case basis, taking into account a list of 17 questions.

17-09-2018

Kan ik geld schenken aan een kind in Nieuw Zeeland?

Taxpayers need to take into account the international reality in which their families live and their investments are located. A reader of De Standaard asked Gertjan Verachtert what the tax implications are of a cross-border inheritance or gift to a beneficiary living in New Zeeland.

14-09-2018

UBO-Register

A Royal Decree of July, 31, 2018 published the guidelines for the Belgian UBO-register. More information can be found here.

13-09-2018

Investeren in een Spaans buitenverblijf?

Erik Sansen en Gertjan Verachtert gaven een toelichting in De Standaard naar aanleiding van de Spanje Expobeurs en Second Home Expo.

U vindt het artikel hier.

12-06-2018

Managementvennootschap

Tilde Callebaut gaf vorige week samen met Dries Faingnaert (Claeys & Engels) een seminarie voor Kluwer mbt de managementvennootschap.

Ze gingen na of de managementvennootschap nog steeds een aantrekkelijk instrument is om het inkomen van ondernemers (para)fiscaal te optimaliseren.

Heeft u het gemist? Zij geven dit seminarie opnieuw in een geactualiseerde versie op 04/06/2019 in Leuven.

Meer info vindt u hier

08-06-2018

Important modifications Cayman Tax

Today, the Belgian Council of Ministers agreed on Royal Decrees amending Belgian Cayman Tax.

04-06-2018

Fiscale behandeling van cryptomunten

Gertjan Verachtert en Daan Van Nieuwenhove werden in De tijd geïnterviewd in verband met de vragenlijst van de Dienst Voorafgaande Beslissingen omtrent de fiscale behandeling van cryptomunten.

U leest het artikel hier en vindt de lijst hier.

23-05-2018

De Kaaimantaks anno 2018

In het kader van het Zomerakkoord 2017 werd beslist om de Kaaimantaks aan te scherpen, met als doel zogenaamde achterpoortjes definitief te sluiten. Tijdens een online seminarie bracht Gertjan Verachtert structuur aan in het lappendeken van de Kaaimantaks anno 2018. U vindt een overzicht van de inhoud van het seminarie hier:

18-04-2018

Belasting op huurinkomsten: ‘De Belgische wetgever staat voor een moeilijke opdracht’

Erik Sansen en Tilde Callebaut gaven in Trends

uitleg bij de veroordeling door het Hof van Justitie

van de Belgische regeling voor belastingheffing

van inkomsten uit buitenlands onroerend goed.

U vindt het artikel hier:

 

11-10-2017

Wijzigingen aan de kaaimantaks

Gertjan Verachtert publiceerde in Fiscale Actualiteit een toelichting bij de wijzigingen aan de kaaimantaks.

U leest het artikel hier

14-09-2017

SITL will be speaking together with Renate Barbaix for M&D Kluwer both on fiscal and civil law aspects of emigration

13.30 – 17.00 in Kontich, De Jachthoorn (Seminar will be given in Dutch only)

06-07-2017

Newsletter French withholding tax and update UBO-register

The Belgian Supreme Court decided that French withholding tax can be reclaimed in Belgium by Belgian residents. This may also be relevant in relation to other jurisdictions.

01-06-2017

Erik Sansen en Gertjan Verachtert will be speaking on M&D Seminars’ International Tax theme day

Topics to be treated are : how to successfully relocate from Belgium, what about cross border payments to your new home country, tax regimes in Portugal, Italy, etc.

 

 

27-05-2017

SITL in Trends with regard to relocating to Switzerland

Further to SITL’s recent publication of it’s new book on Emigration SITL was interviewed in Trends in relation to relocating to Switzerland.

09-05-2017

Erik Sansen and Gertjan Verachtert will be speaking for the Luxembourg Estate Planning Skill Group

Topics to be treated are : tax aspects of living in Belgium and working in Luxembourg or France, moving to Switzerland, Malte, Cyprus, Portugal and the UK, etc.

05-04-2017

Nieuwsbrief Italië

Italië voerde onlangs een fiscaal regime in, waarbij aan nieuwkomers onder bepaalde voorwaarden een fiscaal gunstig belastingregime gegund wordt.

02-03-2017

Nieuwsbrief: De kaaiman-rulings zijn daar!

In de week van 20 februari 2017 werden op fisconetplus de eerste van een reeks rulings omtrent de kaaimantaks gepubliceerd (de ‘kaaiman-rulings’). In dit nieuwsbericht vindt u een bespreking van de beslissingen.

20-02-2017

Nieuwsbrief Vlaamse Fiscale regularisatie

Het Vlaamse Parlement keurde onlangs het decreet “houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie” (Parl. St. Vlaams Parlement 2016-2017, nr. 1035/003)” goed. Daarmee kan men – naast de federale belastingen – binnenkort ook ontdoken Vlaamse erf- en registratiebelasting regulariseren.

04-04-2019

Belgian Ruling procedure

Increasing tax initiatives worldwide create tax uncertainty for individuals and corporations. In Belgium, taxpayers can remedy this uncertainty by filing for an advanced ruling. More about the tax ruling procedure can be found in this factsheet.

04-04-2019

Wealth tax in Belgium

See factsheet below.

28-12-2018

Voluntary disclosure

Read more about the Belgian voluntary disclosure regime below.

08-11-2018

Tax incentives in Belgium

Foreign investors and enterprises therefor regularly ask us for legitimate ways to reduce the corporate tax rate for their Belgian establishments. This factsheet therefor provides them with an overview of regularly applied Belgian income tax incentives for enterprises and their personnel.

14-09-2018

Expatregime

35 years of expat tax regime celebrated with a factsheet: In this factsheet, you will find an overview of the advantages of the Belgian expat tax regime.

10-07-2018

Artists and athletes

Artists and athletes are the preeminent example of mobile taxpayers. They often live outside their home country, perform in various jurisdictions or invest assets worldwide. This factsheet puts the spotlight on the Belgian approach to taxation of professional income of internationally active artists and athletes.

05-06-2018

Innovation Income Deduction Regime

This very first factsheet proves that the so called Innovation Income Deduction Regime is essential to safeguard Belgium’s position as a hub for national and foreign investments.
We hope you enjoy reading.